Tjänster

Grunden för våra tjänster är förändringsledning inom digitalisering – allt som ni kan behöva enas om och kommunicera kring, för att driva utveckling av verksamheten. Där gemensamt framtagna bilder fungerar som en katalysator och grund för kommunikation. Image Driven Change.

För att kvaliteten på dialogen, avgör din verksamhets framgång.

Att enas om och sammanfatta komplexa planer, så att alla kan förstå målet och vägen dit. Kan t ex vara den strategiska treårsplanen, marknadsplanen, utvecklingsplanen för IT. Vilka är målen? Vilka omvärldsförändringar har störst bärighet på er verksamhet? Hur ser nuläget ut? Vad säger era kunder om er idag? Vad förväntar sig kunderna av er i framtiden? Vad blir då handlingsplanen för att ta er till målet? Detta bearbetar vi tillsammans, med ett bildbaserat arbetssätt som ökar kreativiteten och kommunikationen i arbetet. Grunden är som alltid en gedigen förståelse för företagsledning, strategi och marknad.

Image Driven Change services

Målbild för ett utvecklingsprojekt. Ska ni införa ett nytt IT-system? Nya arbetssätt? Börja sälja nya tjänster? Har ni förvaltningsobjekt som ni behöver mejsla ut hur de bäst ska stödja verksamheten? Då behöver ni enas om en målbild för detta – en målbild som beskriver vilka behov som ska mötas, hur ni ska jobba för att möta dem och eventuellt också vilken funktionalitet IT-systemen ska ha för att möta behov hos verksamhet och kunder.

När den övergripande målbilden är satt, kan man utveckla den vidare kring handlingsplan för införande, hur det ska lanseras till kund, hur de nya arbetssätten ska vara och hur de ska införas, kravspecifikation på system etc.

 Företagsevent som engagerar. Planerar ni en kick-off, där ni vill engagera medarbetarna i företagets utveckling? Eller ett kundevent där ni vill hitta nya sätt att föra en dialog? Här kan man hitta på mycket roligt med bildskapande. Ett bildskapande som styrs utifrån affärsbehov, strategi och utvecklingsbehov.